Likvidácia azbestu

Azbest je technické označenie skupiny 6 jemne vláknitých silikátových minerálov používaných pre svoje vhodné fyzikálne vlastnosti v priemysle. Azbesty vytvárajú dlhé tenké vláknité štruktúry, ktoré sa štiepajú po dĺžke. Oceňovaná je najmä ich vysoká teplota tavenia je okolo 1 100 °C – 1 500 °C.

Vlastnosti a použitie
Jeho typickou vlastnosťou je nehorľavosť a čiastočne žiaruvzdornosť. Azbest je pevný a ohybný, dajú sa z neho tkať tkaniny. Je tiež zlým tepelným vodičom. Je odolný voči kyselinám a zásadám. Azbest nemá charakteristický zápach ani chuť. Jeho vlákna sa dobre viažu s cementom. Azbest sa používal na výrobu eternitu, potrubia, v chemickom a potravinárskom priemysle ako filtračné plátno. Pre svoju tepelnú odolnosť sa používal na výrobu tkanín určených do horľavého prostredia. VIákna sa splietajú a vznikajú ohňovzdorné látky a dosky. Ako nehorľavá vláknitá prísada sa používal do cementov, ako nehorľavá nástreková hmota a požiarna izolácia

Škodlivosť
Azbest je pre ľudský organizmus vysoko škodlivý. Jeho nebezpečnosť spočíva v malých rozmeroch jeho vlákien.
Po mechanickom poškodení sa ihličky azbestu dostávajú do vzduchu, kde sú schopné vznášať sa. Vdýchnutím sa dostávajú do pľúc, kde sa zabodnú do pľúcnych mechúrikov (ostré ihlice), dráždia ich a postupom času okolo nich môže vzniknúť rakovinový nádor. Ide o silne karcinogénnu látku. Používanie azbestu je dne u nás zakázané ale vďaka širokému použitia v minulosti je všade okolo nás.

Odstránenie
Azbestové materiály a nástreky sa považujú za nebezpečný odpad. Na území Slovenska smie azbestové materiály odstraňovať (napr. starú krytinu) iba oprávnená spoločnosť. Oprávnenie vydáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Odstránený azbest musí byť stabilizovaný a uskladnený na skládke s príslušným povolením.

Zabezpečíme:

  • povolenia z hygieny a životného prostredia
  • poradenská činnosť v oblasti nakladania s azbestom
  • zistenie množstva a typu materiálu s obsahom azbestu
  • vypracovanie cenovej ponuky
  • spracovanie projektu likvidácie – plán práce, technologický postup zabezpečenie prevozu a uloženia na skládku nebezpečného
  • odpadu vyčistenie priestorov od azbestových vlákien
  • zabezpečenie výstupného merania konzistencie azbestu v ovzduší vystavenie príslušných potvrdení o úspešnosti vykonaných prác

TOPSTAV É&A s.r.o.
Modrany č. 50
946 33 Modrany
IČO: 46 528 741
DIČ: 2023407122

Prevádzka Komárno:
Novozámocká 4894
945 01 KomárnoTel.: 0948 816 371
0908 779 089
0905 816 371

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info