Logický celok č.1

NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY

 

 

  1. 1.     ZMLUVNÉ STRANY

 

1.1.         Predávajúci

 

Obchodné meno:                     .....................................

Sídlo:                                      .....................................

IČO:                                        .....................................

DIČ:                                        .....................................

IČ DPH:                                   .....................................

Zápis:                                      .....................................

Bankové spojenie:                   .....................................

Číslo účtu:                               .....................................

Zastúpený:                              .....................................

 

 (ďalej iba ako „Predávajúci“)

 

1.2.         Kupujúci

 

Obchodné meno:                     TOPSTAV É&A s.r.o.

Sídlo:                                      Modrany 50, 946 33 Modrany

IČO:                                        46528741

DIČ:                                        2023407122

IČ DPH:                                   SK2023407122

Zápis:                                       V Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,

Oddiel: Sro, Vložka č. 30837/N

Zastúpený:                              Anton Édes - konateľ

 

            (ďalej len ako „Kupujúci“)

 

1.3.         Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka túto kúpnu zmluvu (ďalej len "Zmluva"):

 

  1. 2.             PREDMET ZMLUVY

2.1.         Pod pojmom „Predmet kúpy“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie dodávka zariadení podľa prílohy č.1

2.2.         Predmetom tejto Zmluvy je

2.2.1.     záväzok Predávajúceho odplatne previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu kúpy definovanom v bode 2.1. Zmluvy, a

2.2.2.     záväzok Kupujúceho prevádzaný Predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

2.3.         Predávajúci prevádza Predmet kúpy do  výlučného vlastníctva Kupujúceho vcelku pri odovzdaní Predmetu kúpy kupujúcemu v mieste dodania.

 

 

  1. 3.             DODANIE PREDMETU KÚPY

3.1.         Predávajúci dodá Predmet kúpy Kupujúcemu v lehote do 2 mesiacov od doručenia jednostrannej písomnej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kupujúci zašle jednostrannú písomnú objednávku najneskôr do 2 týždňov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.

3.2.         Tovar je dodaný riadne, ak je dodaný a inštalovaný v množstve, akosti a vyhotovení spolu  s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, najmä spolu s dodacím  listom /resp. preberacím protokolom/ a faktúrou.

  1. 4.             CENA

4.1.         Kúpna cena za Predmet kúpy bola Zmluvnými stranami dohodnutá spolu vo výške

Cena bez DPH

 

DPH

 

Cena s DPH

 

Ceny jednotlivých položiek Predmetu zmluvy sú určené v prílohe.

4.2.         Predávajúci vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.

4.3.         Kúpna cena je splatná  30 dní od dátumu faktúry vystavenej po dodaní 100 % predmetu kúpy.

 

  1. 5.             ZÁRUKA A ZMLUVNÉ POKUTY

5.1.         Predávajúci poskytuje na Predmet kúpy záruku. Predávajúci  zodpovedá za to, že Predmet kúpy bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Predmet kúpy v čase jeho odovzdania Kupujúcemu, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

5.2.         Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy. Záručná doba sa končí uplynutím 24 mesiacov plynúcich od odovzdania Predmetu kúpy.

5.3.         Ak Predávajúci neodovzdá Predmet kúpy riadne (bez vád) a včas, je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej kúpnej ceny vrátane DPH, a tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej kúpnej ceny vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Predmetu kúpy riadne (bez vád) a včas.

5.4.         Predávajúci je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

 

  1. 6.     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1.         Oprávnení kontrolní zamestnanci môžu vykonávať kontrolu  Predávajúceho a to v rozsahu kontroly obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:

a)     Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b)    Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

c)     Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d)    Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

e)     Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f)     Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g)    Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

6.2.         Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

6.3.         Kupujúci pripúšťa plnenie predmetu zákazky subdodávkami.

6.4.         Predávajúci v Prílohe č. 2 tejto Kúpnej zmluvy uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rámci zákazky:

  • Obchodné meno subdodávateľa
  • Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

6.5.         Predávajúci je povinný oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.

6.6.         Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Kúpnej zmluvy:

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Predávajúci najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Kupujúcemu zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje o novom subdodávateľovi podľa bodu 6.4, t.j. obchodné meno subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

6.7.         Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.8.         Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť doručením kladného stanoviska Kupujúcemu od Riadiaceho orgánu / Sprostredkovateľského orgánu v rámci následnej ex-post kontroly realizovaného verejného obstarávania na základe ktorého je táto zmluva uzavretá.

6.9.         Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

6.10.       Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

 

 

Za Predávajúceho:                                                      Za Kupujúceho:

V ...................., dňa ...................                                           V ......................., dňa ...................

 

 

....................................................                              ....................................................

 

Príloha č. 1: Technická špecifikácia a jednotkové ceny

1) Plazmová rezačka - 1 ks

požadovaný parameter

ponúkaný parameter

Presnosť polohovania

+ - 0,15 mm

 

Opakovateľnosť

+ - 0,1 mm

 

Maximálna rýchlosť rezania

8m/min

 

Maximálna rýchlosť prepravy v osi horáka

10m/min

 

Maximálna akcelerácia

1000 mm/s2

 

Rast program

0,001 mm

 

Zvýšenie merania

0,002 mm

 

IPO cyklus

1 ms

 

Kapacita- primárna pamäť áno áno

25 MB

 

Maximálna veľkosť programu

2 MB

 

Centrálna filtračná jednotka s filtračnými kazetami na filtráciu dymu a prachu:

Filtračná plocha

80 m2

 

Výkon motora

Min. 7,5 kW

 

Kapacita

Min. 7500 m3 / h

 

Názov ponúknutej technológie

 

Obchodné meno výrobcu

 

Cena za ks bez DPH*

                                                    -   €

Cena celkom bez DPH*

                                                    -   €

 

* Splnenie podmienky / Ponúkané parametre vypĺňa uchádzač podľa ponúkaného stroja buď uvedením presných parametrov, alebo výberom z uvedených možností:

ÁNO – ponúkaná služba spĺňa uvedené podmienky

NIE – ponúkaná služba uvedené  podmienky nespĺňa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov

 

Obchodné meno subdodávateľa

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa

meno a priezvisko

adresa pobytu

dátum narodenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPSTAV É&A s.r.o.

Modrany 50

946 33 Modrany

IČO: 46 528 741
DIČ: 2023407122

Prevádzka Komárno:
Veľký Harčáš 139
945 01 Komárno

Tel.: 0948 816 371
0908 779 089
0905 816 371

Europrojekty

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie