Logický celok č.3

NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY

 

 

  1. 1.     ZMLUVNÉ STRANY

 

1.1.         Predávajúci

 

Obchodné meno:                     .....................................

Sídlo:                                      .....................................

IČO:                                        .....................................

DIČ:                                        .....................................

IČ DPH:                                   .....................................

Zápis:                                      .....................................

Bankové spojenie:                   .....................................

Číslo účtu:                               .....................................

Zastúpený:                              .....................................

 

 (ďalej iba ako „Predávajúci“)

 

1.2.         Kupujúci

 

Obchodné meno:                     TOPSTAV É&A s.r.o.

Sídlo:                                      Modrany 50, 946 33 Modrany

IČO:                                        46528741

DIČ:                                        2023407122

IČ DPH:                                   SK2023407122

Zápis:                                       V Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,

Oddiel: Sro, Vložka č. 30837/N

Zastúpený:                              Anton Édes - konateľ

 

            (ďalej len ako „Kupujúci“)

 

1.3.         Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka túto kúpnu zmluvu (ďalej len "Zmluva"):

 

  1. 2.             PREDMET ZMLUVY

2.1.         Pod pojmom „Predmet kúpy“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie dodávka zariadení podľa prílohy č.1

2.2.         Predmetom tejto Zmluvy je

2.2.1.     záväzok Predávajúceho odplatne previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu kúpy definovanom v bode 2.1. Zmluvy, a

2.2.2.     záväzok Kupujúceho prevádzaný Predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

2.3.         Predávajúci prevádza Predmet kúpy do  výlučného vlastníctva Kupujúceho vcelku pri odovzdaní Predmetu kúpy kupujúcemu v mieste dodania.

 

 

  1. 3.             DODANIE PREDMETU KÚPY

3.1.         Predávajúci dodá Predmet kúpy Kupujúcemu v lehote do 4 mesiacov od doručenia jednostrannej písomnej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kupujúci zašle prvú jednostrannú písomnú objednávku najneskôr do 2 týždňov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci má právo objednať dodávku predmetu kúpy aj jednotlivo po častiach podľa položiek uvedených v prílohe Kúpnej zmluvy.

3.2.         Tovar je dodaný riadne, ak je dodaný a inštalovaný v množstve, akosti a vyhotovení spolu  s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, najmä spolu s dodacím  listom /resp. preberacím protokolom/ a faktúrou.

  1. 4.             CENA

4.1.         Kúpna cena za Predmet kúpy bola Zmluvnými stranami dohodnutá spolu vo výške

Cena bez DPH

 

DPH

 

Cena s DPH

 

Ceny jednotlivých položiek Predmetu zmluvy sú určené v prílohe.

4.2.         Predávajúci vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.

4.3.         Každá časť kúpnej ceny je splatná  30 dní od dátumu faktúry vystavenej po dodaní 100 % časti alebo celú dodávku.

 

  1. 5.             ZÁRUKA A ZMLUVNÉ POKUTY

5.1.         Predávajúci poskytuje na Predmet kúpy záruku. Predávajúci  zodpovedá za to, že Predmet kúpy bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Predmet kúpy v čase jeho odovzdania Kupujúcemu, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

5.2.         Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy. Záručná doba sa končí uplynutím 24 mesiacov plynúcich od odovzdania Predmetu kúpy.

5.3.         Ak Predávajúci neodovzdá Predmet kúpy riadne (bez vád) a včas, je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej kúpnej ceny vrátane DPH, a tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej kúpnej ceny vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Predmetu kúpy riadne (bez vád) a včas.

5.4.         Predávajúci je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

 

  1. 6.     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1.         Oprávnení kontrolní zamestnanci môžu vykonávať kontrolu  Predávajúceho a to v rozsahu kontroly obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:

a)     Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b)    Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

c)     Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d)    Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

e)     Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f)     Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g)    Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

6.2.         Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

6.3.         Kupujúci pripúšťa plnenie predmetu zákazky subdodávkami.

6.4.         Predávajúci v Prílohe č. 2 tejto Kúpnej zmluvy uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rámci zákazky:

  • Obchodné meno subdodávateľa
  • Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

6.5.         Predávajúci je povinný oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.

6.6.         Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Kúpnej zmluvy:

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Predávajúci najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Kupujúcemu zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje o novom subdodávateľovi podľa bodu 6.4, t.j. obchodné meno subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

6.7.         Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.8.         Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť doručením kladného stanoviska Kupujúcemu od Riadiaceho orgánu / Sprostredkovateľského orgánu v rámci následnej ex-post kontroly realizovaného verejného obstarávania na základe ktorého je táto zmluva uzavretá.

6.9.         Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

6.10.       Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

 

 

Za Predávajúceho:                                                      Za Kupujúceho:

V ...................., dňa ...................                                           V ......................., dňa ...................

 

 

....................................................                              ....................................................

 

Príloha č. 1: Technická špecifikácia a jednotkové ceny

 

1) Uhlová brúska 150 mm - 5 ks

požadovaný parameter

ponúkaný parameter

Príkon

Min. 1300 W

 

Otáčky naprázdno

Min. 8000ot./min

 

Max. priemer kotúča

150 mm

 

Závit vretena M14

ÁNO

 

Plynulý rozbeh

ÁNO

 

Vypínač – posuvný beznapäťový

ÁNO

 

Hmotnosť

Max 3 kg

 

Názov ponúknutej technológie

 

Obchodné meno výrobcu

 

Cena za ks bez DPH*

                                                                -   €

Cena celkom bez DPH*

                                                                -   €

 

2) Uhlová brúska 230 mm - 5 ks

požadovaný parameter

ponúkaný parameter

Príkon

Min. 2500W

 

Otáčky naprázdno

Min. 6400 min

 

Max. priemer kotúča

230 mm

 

Závit vretena M14

ÁNO

 

Plynulý rozbeh

ÁNO

 

Vypínač – posuvný beznapäťový

ÁNO

 

Hmotnosť

Max. 6 kg

 

Názov ponúknutej technológie

 

Obchodné meno výrobcu

 

Cena za ks bez DPH*

                                                                -   €

Cena celkom bez DPH*

                                                                -   €

 

 

 

 

3) Uhlová brúska akumulátorová 125 mm - 5 ks

požadovaný parameter

ponúkaný parameter

Akumulátor

18V/6Ah

 

Otáčky naprázdno

Min. 8000 ot./min

 

Max. priemer kotúča

125 mm

 

Závit vretena M14

ÁNO

 

Hmotnosť

Max. 3kg

 

Názov ponúknutej technológie

 

Obchodné meno výrobcu

 

Cena za ks bez DPH*

                                                                -   €

Cena celkom bez DPH*

                                                                -   €

 

 

4) Rázový uťahovák akumulátorový 1/4" - 2 ks

požadovaný parameter

ponúkaný parameter

Akumulátor

5,0 Ah (Li-Ion)

 

Výkon

Min.400 W

 

Otáčky naprázdno

0-1000/2800/3250 min

 

Počet úderov naprázdno

0-3800 min

 

Max. krútiaci moment

205 Nm

 

Upínanie nástroja

1.4

 

Max. priemer skrutky M12

ÁNO

 

Hmotnosť vrátane aku.

Max. 1,7 kg

 

Názov ponúknutej technológie

 

Obchodné meno výrobcu

 

Cena za ks bez DPH*

                                                                -   €

Cena celkom bez DPH*

                                                                -   €

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Rázový uťahovák akumulátorový 1/2" - 2 ks

požadovaný parameter

ponúkaný parameter

Akumulátor

4,0 Ah (Li-Ion)

 

Výstupný výkon

250W

 

Voľnobežné otáčky

0-2300 min

 

Počet úderov

0-2700 min

 

Max. krútiaci moment

203Nm

 

Max. priemer skrutky

M16

 

Upínanie nástroja - 1/2 vonkajší štvorhran

ÁNO

 

Hmotnosť vrátane aku.

Max. 1,8kg

 

Názov ponúknutej technológie

 

Obchodné meno výrobcu

 

Cena za ks bez DPH*

                                                                -   €

Cena celkom bez DPH*

                                                                -   €

 

 

6) Pneumatická príklepová vŕtačka SDS+ akum. - 2 ks

požadovaný parameter

ponúkaný parameter

Akumulátor

18V 6,0Ah (Li-Ion)

 

Energia úderu

2,8J

 

Otáčky naprázdno

0-980 ot/min.

 

Počet úderov / min.

0-4390 ú/min.

 

Max priemer otvoru drevo/kov/betón

30/13/28 mm

 

Hmotnosť vrátane aku.

Max. 4,8 kg

 

Názov ponúknutej technológie

 

Obchodné meno výrobcu

 

Cena za ks bez DPH*

                                                                -   €

Cena celkom bez DPH*

                                                                -   €

 

 

 

 

7) Magnetická vŕtačka  - 2 ks

požadovaný parameter

ponúkaný parameter

Prídržná sila magnetu

Min. 17 000 N

 

Celkový príkon

Min. 1800 W

 

Počet rýchlostí

4

 

Otáčky

40-120/70-180/160-450/300-700 ot.

 

Dotyková plocha

240,0 x 108,0 mm

 

Váha

Max. 30 kg

 

Zdvih

Min. 180 mm

 

Napájacie napätie

220-240V

 

Názov ponúknutej technológie

 

Obchodné meno výrobcu

 

Cena za ks bez DPH*

                                                                -   €

Cena celkom bez DPH*

                                                                -   €

 

 

8) Jadrová vŕtačka - 1 ks

požadovaný parameter

ponúkaný parameter

Príkon

Min. 2400 W

 

Voľnobežné otáčky

390/1040/1700 min.

 

Max priemer vŕtania

Max. 230 mm

 

Upínanie nástroja

5/4“

 

Hmotnosť

Max. 12 kg

 

Názov ponúknutej technológie

 

Obchodné meno výrobcu

 

Cena za ks bez DPH*

                                                                -   €

Cena celkom bez DPH*

                                                                -   €

 

 

 

 

 

 

9) Stojanová vŕtačka - 1 ks

požadovaný parameter

ponúkaný parameter

Kužel vretene

MK IV

 

Otáčky

120 – 3480 / min

 

Počet rýchlostí

12

 

Max vrtaný priemer

32 mm

 

Napätie

3/n/PE AC 400V 50 Hz

 

Motor:

1,5 kw

 

Trieda ochrany:

IP54

 

Hmotnosť:

144 kg

 

Názov ponúknutej technológie

 

Obchodné meno výrobcu

 

Cena za ks bez DPH*

                                                                -   €

Cena celkom bez DPH*

                                                                -   €

 

* Splnenie podmienky / Ponúkané parametre vypĺňa uchádzač podľa ponúkaného stroja buď uvedením presných parametrov, alebo výberom z uvedených možností:

ÁNO – ponúkaná služba spĺňa uvedené podmienky

NIE – ponúkaná služba uvedené  podmienky nespĺňa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov

 

Obchodné meno subdodávateľa

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa

meno a priezvisko

adresa pobytu

dátum narodenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPSTAV É&A s.r.o.

Modrany 50

946 33 Modrany

IČO: 46 528 741
DIČ: 2023407122

Prevádzka Komárno:
Veľký Harčáš 139
945 01 Komárno

Tel.: 0948 816 371
0908 779 089
0905 816 371

Europrojekty

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie